Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

1. Biểu phí dịch vụ Bảo lãnh. ( áp dụng 7h30 ngày 15/10/2018)

2. Biểu phí dịch vụ Giao dịch tại quầy, Ngân quỹ và Dịch vụ khác.  ( áp dụng 7h30 ngày 15/10/2018)

3. Biểu phí dịch vụ Tín dụng. ( áp dụng 7h30 ngày 15/10/2018)

4. Biểu phí dịch vụ Thanh toán Quốc tế. ( áp dụng 7h30 ngày 15/10/2018)

5. Biểu phí dịch vụ Thẻ (áp dụng từ 25/02/2018).


6. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng Điện tử. ( áp dụng 7h30 ngày 15/10/2018)

GHI CHÚ: ĐỐI VỚI VIỆC THAY ĐỔI BIỂU PHÍ THẺ NAM A BANK SẼ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG TỐI THIỂU LÀ 07 NGÀY TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

Top