Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

1. Biểu phí dịch vụ Bảo lãnh.

2. Biểu phí dịch vụ Giao dịch tại quầy, Ngân quỹ và Dịch vụ khác.

3. Biểu phí dịch vụ Tín dụng.

4. Biểu phí dịch vụ Thanh toán Quốc tế.

5. Biểu phí dịch vụ Thẻ (áp dụng từ 25/02/2018).


GHI CHÚ: ĐỐI VỚI VIỆC THAY ĐỔI BIỂU PHÍ THẺ NAM A BANK SẼ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG TỐI THIỂU LÀ 07 NGÀY TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

6. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng Điện tử.

Top