Séc Thanh toán

Chuyển nhượng séc: tờ séc được ký chuyển nhượng thì tính liên tục của dãy chữ ký chuyển nhượng thể hiện như sau: trong giao dịch chuyển nhượng thứ nhất của tờ séc, người đứng tên chuyển nhượng phải là tên của người thụ hưởng đã ghi trên mặt trước tờ séc. Trong giao dịch chuyển nhượng các lần tiếp theo, người đứng tên chuyển nhượng phải là tên của người đã được chuyển nhượng trong lần giao dịch ngay trước đó.

Nhờ thu séc: người thụ hưởng séc có thể chuyển giao séc để nhờ thu bằng ký chuyển nhượng để nhờ thu tờ séc đó cho Nam A Bank để nhờ thu theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Bảo chi séc: người ký phát có đủ tiền trên tài khoản để đảm bảo khả năng thanh toán cho tờ séc, hoặc nếu không đủ tiền trên tài khoản nhưng được Nam A Bank chấp thuận cho người ký phát thấu chi đến 1 hạn mức nhất định để đảm bảo khả năng thanh toán cho số tiền ghi trên tờ séc.

Bảo lãnh séc: là việc người thứ ba (người bảo lãnh) cam kết với người nhận bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hay 1 phần số tiền ghi trên séc khi người được bảo lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tờ séc.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân có nhu cầu sử dụng séc.

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền: VNĐ, ngoại tệ

Lãi suất phạt chậm trả séc: bằng 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm áp dụng. Số tiền phạt chậm trả được trả cho người thụ hưởng ở séc.

Phí dịch vụ
Trả lời

Tham khảo biểu phí hiện hành.

Thủ tục
Trả lời

Quý khách mang theo CMND hoặc hộ chiếu và xác nhận quyền thụ hưởng theo yêu cầu của người ký phát séc.


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top