Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Trưởng Bộ phận Kinh doanh HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
2 Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
3 Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
4 Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
5 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở 31/08/2018 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Đầu tư – Phòng Kinh doanh vốn Hội sở 31/08/2018 Xem chi tiết
8 Chuyên viên Vận hành và hỗ trợ Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Sản phẩm và phát triển kinh doanh Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
10 Chuyên viên Quản lý rủi ro – Ban cho vay tiêu dùng nhỏ Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ - Hội sở HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
11 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền Chi nhánh tại HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ TP. HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
14 Nhân viên Lái xe Vũng Tàu 31/08/2018 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
16 Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
17 Phó Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
18 Giám đốc PGD Đà Nẵng,TP.HCM 31/08/2018 Xem chi tiết
19 Phó Giám đốc PGD Bình Long Bình Phước 31/08/2018 Xem chi tiết
20 Trưởng/ Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top