Đại hội cổ đông

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 của ngân hàng TMCP Nam Á (NAM A BANK)

Năm 2018:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Đính chính tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2018
- Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Dự thảo Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2017 và định hướng công tác quản trị năm 2018
- Dự thảo Báo cáo về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2017
- Dự thảo Báo cáo về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2017
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báp cáo tài chính năm 2017
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2017
- Dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
- Dự thảo Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2018
- Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018
- Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á ( kèm bản giải trình)
- Dự thảo Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2018
- Dự thảo Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2018
- Dư thảo Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018
- Dự thảo Tờ trình về việc thực hiện niêm yết chứng khoán
- Dự thảo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Thông báo mời hợp Đại hội cổ đông thường niên 2018
- Mẫu giấy ủy quyền
- Dự thảo Thể lệ biểu quyết Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Năm 2018 (Bất thường):
- Thư mời về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Thư ngỏ gửi Quý cổ đông.
- Dự thảo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quả trị nhiệm kỳ VII (2016-2021).
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với tổ chức).
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với cá nhân).
- Phiếu ghi ý kiến đóng góp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Dự thảo Thể lệ biểu quyết Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Thông báo v/v hủy kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á.


Năm 2017:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Thư mời về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Thư ngõ
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với tổ chức)
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với cá nhân)
- Phiếu ghi ý kiến đóng góp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25

Năm 2016:
- Thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 15/04/2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 15/04/2016.
- Báo cáo về việc kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016.
- Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Giấy ủy quyền (đối với cá nhân).
- Giấy ủy quyền (đối với tổ chức).
- Thư mời về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021)
- Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Năm 2015:
-Biên bản kiểm phiếu Thông qua các quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên Lần thứ 23 ngày 17/04/2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á
-Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 ngày 17/4/2015 của Ngân Hàng TMCP Nam Á
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Năm 2014:
- Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Giấy ủy quyền (đối với Cá nhân)
- Giấy ủy quyền (đối với Tổ chức)
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Top