Bản điều lệ

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nam Á) là ngân hàng thương mại được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và  các quy định khác  của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nam Á được thực hiện theo Điều lệ này, các quy định hiện hành của NHNN và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 23/03/2019.

Vui lòng nhấn vào link xem nội dung đầy đủ Bản điều lệ

Top