Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua số lượng dự kiến thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Top