Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Top