Giấy tờ có giá

Là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa Nam A Bank với pháp nhân mua GTCG trong một thời hạn, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác nhất định.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Nam A Bank.

-         Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.

-         Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

-         Các loại GTCG:

+      GTCG ngắn hạn ghi danh;

+      GTCG dài hạn ghi danh;

+      GTCG ngắn hạn vô danh;

+      GTCG dài hạn vô danh.

-         Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND

-         Lãi suất: được quy định cụ thể theo từng đợt phát hành.

-         Phương thức trả lãi:

+      Trả lãi trước một lần ngay khi phát hành GTCG.

+      Trả lãi theo định kỳ (01 năm/lần) gồm: định kỳ trả lãi trước hoặc định kỳ trả lãi sau.

+      Trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán GTCG.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Giấy đề nghị mua GTCG theo mẫu Nam A Bank.

-         Hồ sơ pháp lý của tổ chức, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện, kế toán trưởng.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top