Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là tiền gửi của tổ chức tại Nam A Bank nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan.

Đối tượng
Trả lời

Tổ chức Việt Nam và nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

Được hưởng lãi trên số tiền ký quỹ (trừ một số trường hợp).

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Các mục đích ký quỹ:

    + Ký quỹ khi đăng ký kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

    + Ký quỹ nhằm bảo đảm nghĩa vụ tài chính;

    + Ký quỹ mở L/C (đảm bảo thanh toán L/C phát hành tại Nam A Bank);

    + Ký quỹ bảo lãnh (đảm bảo thanh toán cho chứng thư bảo lãnh do Nam A Bank phát hành);

    + Ký quỹ khác…

Phương thức trả lãi: 

    + Tiền gửi ký quỹ có kỳ hạn: cuối kỳ hoặc hàng tháng;

    + Tiền gửi ký quỹ không kỳ hạn: đầu ngày 26 hàng tháng;

    + Lãi tiền gửi tự động ghi Có vào tài khoản Tiền gửi ký quỹ.

Số tiền gửi tối thiểu: tùy theo tính chất từng loại ký quỹ.

Sử dụng tài khoản:

    + Một khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản cho từng loại hình ký quỹ.

    + Việc thực hiện các giao dịch trên tài khoản ký quỹ thực hiện theo quy định của từng loại nghiệp vụ cụ thể.

Lãi suất
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Khách hàng đã có tài khoản TGTT tại Nam A Bank: 
   + Hợp đồng tiền gửi ký quỹ;

   + Ủy nhiệm chi trích tiền từ tài khoản TGTT không kỳ hạn sang tài khoản ký quỹ (nếu nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản).

Khách hàng chưa có tài khoản TGTT tại Nam A Bank:

    • Khách hàng đồng ý mở tài khoản TGTT tại Nam A Bank:

      + Hồ sơ mở tài khoản TGTT;

      + Hồ sơ đối với Khách hàng đã có tài khoản TGTT tại Nam A Bank (như trên).

    • Khách hàng không mở tài khoản TGTT tại Nam A Bank: 

      + Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn;

      + Ủy nhiệm chi trích tiền từ tài khoản mở tại TCTD khác sang tài khoản tiền gửi ký quỹ.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top