Chuyển tiền đi nước ngoài

Chuyển tiền đi nước ngoài là phương thức thanh toán trong đó khách hàng là tổ chức, cá nhân  yêu cầu Nam A Bank chuyển một số tiền nhất định cho một tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển tiền bằng điện ra nước ngoài để thanh toán hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, chi phí học tập sinh hoạt… phù hợp với các quy định về Quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật khác.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, chính xác.

Thủ tục đơn giản, chi phí thấp.

Có thể chuyển tiền đến nhiều nước trên thế giới với nhiều loại ngoại tệ khác nhau.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Là phương thức thanh toán đơn giản nhất trong thanh toán quốc tế.

Mục đích: Để thanh toán tiền hàng nhập khẩu, phí dịch vụ, hoa hồng... cho nước ngoài, chuyển lợi nhuận, doanh  thu được chia và thu nhập hợp pháp về nước (đối với các nhà đầu tư nước ngoài), chuyển tiền cho người thân đang sinh sống tại nước ngoài…

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ, bao gồm các phí sau:
 
    + Điện phí
 
    + Phí chuyển tiền đi.
 
    + Phí tra soát (nếu có).
 
    + Tham khảo biểu phí.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top