Thông báo của HĐQT

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch UPCOM

02:32 | ( 12/10/2018)

Thông báo V/v nhận cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng Nam Á

03:19 | ( 28/09/2018)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11:07 | ( 19/09/2018)

Công bô thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

04:47 | ( 30/08/2018)

Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu

04:45 | ( 30/08/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á

11:59 | ( 15/03/2018)

Thông báo v/v hủy chốt danh sách cổ đông để thông báo về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

05:02 | ( 06/03/2018)

Thông báo v/v hủy kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á

02:34 | ( 02/03/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26).

04:22 | ( 13/02/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á

05:35 | ( 24/01/2018)

[1]2345678910  
Top