Thông báo của HĐQT

Thông báo v/v chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26).

04:22 | ( 13/02/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á

05:35 | ( 24/01/2018)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đổng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Ngân hàng TMCP Nam Á

09:24 | ( 20/03/2017)

Thông báo về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015

08:50 | ( 06/06/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

08:50 | ( 06/06/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

02:32 | ( 01/03/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2015

02:40 | ( 15/01/2016)

Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á

05:04 | ( 01/09/2015)

Thông báo về việc nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á

03:18 | ( 18/08/2015)

Ngân hàng Nam Á báo cáo hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

01:51 | ( 06/08/2015)

[1]23456789  
Top