Thông báo của HĐQT

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á

11:59 | ( 15/03/2018)

Thông báo v/v hủy chốt danh sách cổ đông để thông báo về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

05:02 | ( 06/03/2018)

Thông báo v/v hủy kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á

02:34 | ( 02/03/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26).

04:22 | ( 13/02/2018)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á

05:35 | ( 24/01/2018)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đổng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Ngân hàng TMCP Nam Á

09:24 | ( 20/03/2017)

Thông báo về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015

08:50 | ( 06/06/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

08:50 | ( 06/06/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

02:32 | ( 01/03/2016)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2015

02:40 | ( 15/01/2016)

[1]23456789  
Top