Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Top