Thông báo v/v chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26).

Chi tiết xem tại đây.

Top