Thông báo v/v hủy chốt danh sách cổ đông để thông báo về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết xem tại đây

Top