Thông báo v/v hủy kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Chi tiết xem tại đây.

Top