Cho vay đồng tài trợ

Cho vay đồng tài trợ là quá trình tổ chức thực hiện việc cấp tín dụng của bên đồng tài trợ với sự tham gia của hai hay nhiều tổ chức tín dụng mà trong đó Nam A Bank làm đầu mối hoặc là thành viên cho một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống.

Đối tượng và điều kiện
Trả lời

Đối tượng:

Đối tượng nhận tài trợ: là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, công ty hợp danh hoặc cá nhân.

Đối tượng tham gia đồng tài trợ: là các TCTD được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chi nhánh được ủy quyền ngoại trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Điều kiện:

Đối tượng nhận tài trợ phải thỏa các điều kiện cho vay theo quy định tại quy chế cho vay của Nam A Bank.

Cho vay đồng tài trợ chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

    + Nhu cầu đề nghị cấp tín dụng thực hiện dự án của bên nhận tài trợ vượt giới hạn cho vay của Nam A Bank theo quy định hiện hành.
   
    + Bên nhận tài trợ có nhu cầu huy động vốn từ nhiều TCTD khác nhau.
   
    + Các TCTD khác mời Nam A Bank tham gia đồng tài trợ.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Khách hàng có cơ hội được tài trợ khi có nhu cầu đầu tư, kinh doanh với quy mô vốn lớn.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền cho vay: VND và các loại ngoại tệ khác theo quy định;

Thời hạn vay: ngắn, trung và dài hạn;

Phương thức cho vay: từng lần theo hình thức cho vay, cho vay hợp vốn giữa các TCTD tham gia;

Mức cho vay: do các bên tham gia đồng tài trợ cùng quyết định;

Phương thức trả nợ: Lãi và nợ gốc trả định kỳ theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng;

Tài sản đảm bảo: theo quy định của Nam A Bank và các TCTD tham gia đồng tài trợ.

Lãi suất, phí
Trả lời

Lãi suất cho vay: theo thỏa thuận giữa các bên tham gia đồng tài trợ và không trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước;

Phí quản lý vốn đồng tài trợ: Áp dụng cho đồng tài trợ đầu mối và mức phí được quy định theo thỏa thuận giữa các thành viên;

Phí thu xếp vốn: là khoản phí thu khi khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều TCTD khác nhau và yêu cầu Nam A Bank đứng ra thu xếp vốn.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Hồ sơ đồng tài trợ và các giấy tờ có liên quan;

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Nam A Bank);

Hồ sơ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án/phương án;

Hồ sơ pháp lý khách hàng, hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý Tài sản bảo đảm;

Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Nam A Bank.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top