Thấu chi tài khoản dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm cung cấp tính năng chi vượt số tiền có trên tài khoản thấu chi của Quý Doanh nghiệp trong hạn mức ấn định được cấp để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện cấp Hạn mức thấu chi
Trả lời

Quý Doanh nghiệp có tài sản bảo đảm (TSBĐ) hoặc bảo lãnh là Bất động sản (BĐS) hoặc Giấy tờ có giá (GTCG) do Nam A Bank/ Tổ chức tín dụng khác phát hành;

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán có tính năng thấu chi tại Nam A Bank;

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ebanking và phương thức nhắc nợ bằng tin nhắn;

Các điều kiện khác theo Quy định sản phẩm.

Tiện ích
Trả lời

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;

Lãi suất thấu chi hấp dẫn, cạnh tranh;

Hạn mức được cấp tối đa đến 10 tỷ đồng đối với TSBĐ là GTCG do Nam A Bank phát hành và tối đa đến 05 tỷ đồng đối với các trường hợp còn lại;

Thời hạn thấu chi sử dụng đến 12 tháng.

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng vay vốn (theo mẫu);

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

Hồ sơ pháp lý TSBĐ;

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (yêu cầu đối với một số trường hợp);

Biên bản họp Hội đồng quản trị/ Ban quản trị/ Hội đồng thành viên/ Cấp chủ quản của doanh nghiệp chấp thuận cho doanh nghiệp vay vốn với đảm bảo tiền vay bằng GTCG/ BĐS theo quy định của bản điều lệ hoạt động;

Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top