Nam A Bank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngày 23/01/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 114/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động của Nam A Bank.

Theo đó, Thống đốc NHNN ban hành quyết định sửa đổi Điểm 4 trong Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 của Nam A Bank Khoản c Điều 1 trong Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành: “Vốn điều lệ: 3.021.165.960.000 đồng (Ba nghìn không trăm hai mươi mốt tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).”


Quyết định này là một phần không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992, Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/08/1992. Như vậy, Nam A Bank đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 3.021 tỉ đồng theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thông qua ngày 15/04/2016.

Top