Chuyên viên Định chế tài chính

A.    MÔ TẢ VỊ TRÍ

 1. Tên Đơn vị

Phòng Kinh Doanh Vốn

 1. Chức danh

Chuyên viên Định chế tài chính

 1. Tên người giữ vị trí
 1. Chức danh quản lý trực tiếp

Trưởng bộ phận Định chế tài chính

 1. Chức danh quản lý gián tiếp

Trưởng/Phó phòng kinh doanh vốn

 1. CBNV trực thuộc

B. TRÁCH NHIỆM

B1. Trách nhiệm chính

 1. Phát triển kinh doanh và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đại lý đối với các khách hàng định chế tài chính nhằm mục tiêu hiệu quả, an toàn và đạt các mục tiêu khác của Ngân hàng Nam Á.
 2. Soạn thảo quy trình, quy định liên quan đến Định chế tài chính.
 3. Thực hiện báo cáo trong nội bộ NHNA và NHNN.
 4. Các nhiệm vụ khác do cấp Quản lý trực tiếp phân công.

B2. Các công việc thực hiện

 1. Phát triển kinh doanh đối với khách hàng định chế tài chính:
 2. Quản lý danh mục khách hàng, chịu trách nhiệm về doanh số và hiệu quả của danh mục sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng định chế tài chính theo kế hoạch được giao.
 3. Xây dựng chính sách khách hàng. Đề xuất, xây dựng, triển khai các sản phẩm, dịch vụ và kênh phân phối cho khách hàng định chế tài chính. Hỗ trợ khách hàng và quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ cho khách hàng.
 4. Lập báo cáo xếp hạng khách hàng và báo cáo đề xuất giới hạn tín dụng, cấp tín dụng đối với khách hàng định chế tài chính. Theo dõi việc sử dụng giới hạn tín dụng/hạn mức cấp tín dụng, việc thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro trong giao dịch với khách hàng.
 5. Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) liên quan đến Định chế tài chính.
 6. Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 7. Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
 8. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp.

C.    QUYỀN HẠN & NGHĨA VỤ

C1. Quyền hạn

 1. Chủ động giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công.
 2. Tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến để cải tiến/hoàn thiện công việc đang phụ trách.

C2. Nghĩa vụ

 1. Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 2. Đề cao hình ảnh và góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng Nam Á. trên thị trường.
 3. Cập nhật và tuân thủ hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước cũng như hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Ngân hàng Nam Á. liên quan đến nghiệp vụ đang được phân công thực hiện.
 4. Đảm bảo hoàn thành công việc được giao theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp cũng như phù hợp với mục tiêu chung của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 5. Thực thi ý thức tiết kiệm trong suốt quá trình làm việc và sinh hoạt tại ngân hàng.
 6. Tham gia các chương trình, dự án, phong trào thi đua do Ngân hàng Nam Á phát động.
 7. Sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đã được Ngân hàng trang bị để phục vụ cho công việc.
 8. Bảo mật thông tin được tiếp cận.

D.    PHẠM VI MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

Đối tượng

Mục đích của mối quan hệ

D1. Trong nội bộ Ngân hàng

Ban lãnh đạo Phòng

Báo cáo, xin ý kiến/chỉ đạo để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc phụ trách.

Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng

Xây dựng, quản lý kế hoạch kinh doanh.

Đề xuất xét hạn mức cho các Định chế tài chính khác.

D2. Bên ngoài Ngân hàng (nếu có)

Khách hàng

Thực hiện các công tác quan hệ đối ngoại, hỗ trợ hoạt động Ngân hàng Nam Á.

E.     CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ

Ưu tiên

E1. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ

1

Trình độ học vấn

Đại học.

2

Chuyên ngành

Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

x

3

Anh văn

Trình độ C trở lên.

4

Vi tính

Thành thạo vi tính văn phòng.

E2. Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

1

Kiến thức chuyên môn

Hiểu biết, và có kiến thức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

x

2

Kinh nghiệm

Có ít nhất 01 năm lĩnh vực tài chính.

E3. Các yêu cầu về phẩm chất, tính cách/ kỹ năng, khả năng

1

Kỹ năng

Có khả năng phân tích, đánh giá, nghiên cứu, tổng hợp, dự báo.

2

Khả năng

Khả năng làm việc nhóm, độc lập

3

Phẩm chất

Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, tiếp thu nhanh chóng các kiến thức mới, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.

4

Tính cách

Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn.

5

Khác

­

F.     SƠ ĐỒ MINH HỌA
G.    CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo tháng/năm.

..... %HT/KH

2

Tham gia tập huấn đào tạo ( bên trong và bên ngoài Ngân hàng)

..... chương trình/Quý

3

Tham gia hoạt động phong trào do Công đoàn và Ngân hàng phát động

..... chương trình/Quý

4

Số sáng kiến giúp cải tiến, nâng cao chất lượng công việc của phòng

……./năm

5

Tuân thủ quy định ngân hàng

100%

Top