Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên QHKH Cá nhân An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
2 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Tư vấn An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
4 Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, An Giang... 15/11/2018 Xem chi tiết
5 Giám đốc PGD Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
6 Giao dịch viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
7 Kiểm soát viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
8 Nhân viên Bảo vệ An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
9 Nhân viên hành chánh Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Vũng Tàu... 15/11/2018 Xem chi tiết
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
11 Nhân viên Lái xe An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
12 Nhân viên Ngân Quỹ An Giang,Bình Phước,Bình Dương... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
13 Nhân viên Tạp vụ An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh 15/11/2018 Xem chi tiết
14 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
15 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
16 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh,Long An,Đắk Nông,An Giang,Tiền Giang 15/11/2018 Xem chi tiết
17 Trưởng Bộ phận Kinh doanh An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
18 Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh 15/11/2018 Xem chi tiết
19 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top