Thư ngỏ: Đạo luật FATCA

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng thông báo một số thông tin cơ bản và tác động của Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài ( FATCA) của Hoa Kỳ đến quý khách hàng có mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nam Á như sau:

 

FATCA là gì?

“Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài”(gọi tắt là FATCA) được Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) ban hành ngày 18/03/2010 nhằm mục đích kiểm soát tuân thủ quy định nộp thuế của Hoa Kỳ có hiệu lực: 01/07/2014

Theo đó FATCA yêu cầu các cá nhân/tổ chức Hoa Kỳ báo cáo về các tài khoản của mình được mở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và các tổ chức tài chính ngoài Mỹ (các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại các nước, gọi chung là TCTD) phải báo cáo thông tin định kỳ về các tài khoản được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi cá nhân/tổ chức Hoa Kỳ tại các TCTD cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương. 

 

Đối tượng khách hàng phải báo cáo theo yêu cầu FATCA

Khách hàng cá nhân có các thông tin về "yếu tố Hoa Kỳ" sau: 

1.    Công dân hoặc đối tượng cư trú Hoa Kỳ;

2.    Nơi sinh tại Hoa Kỳ;

3.    Địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm hộp nhận thư ở bưu điện tại Hoa Kỳ);

4.    Số điện thoại Hoa Kỳ;

5.    Lệnh chuyển tiền thường xuyên đến một tài khoản trong lãnh thổ Hoa Kỳ;

6.    Giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký cấp cho một người có địa chỉ Hoa Kỳ;

7.    Địa chỉ nhờ chuyển thư hoặc địa chỉ giữ thư (địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ) là địa chỉ duy nhất đối với khách hàng có trong hồ sơ tài khoản. 

Khách hàng tổ chức có đại diện pháp nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc cổ đông chính nắm giữ trên 10% cổ phần của tổ chức đó có những thông tin về “yếu tố Hoa Kỳ”nêu trên.

 

Ảnh hưởng của việc không tuân thủ đạo luật FATCA

- Bộ tài chính Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng khấu trừ 30% thu nhập trực tiếp hoặc gián tiếp của các cá nhân/tổ chức không tuân thủ.

- Các tổ chức tài chính buộc phải tạm ngưng hoặc đóng các tài khoản do không tuân thủ các quy định về FATCA.

 

Để tuân thủ FATCA :

- Đối với Ngân hàng TMCP Nam Á cũng như các TCTD khác đã tham gia ký thỏa thuận cam kết tuân thủ FATCA sẽ phải thực hiện những công việc sau:

  • Từ ngày 01/07/2014, thu thập thông tin đối với các khách hàng mới là cá nhân (khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Nam Á kể từ ngày 01/07/2014) để xác định chủ tài khoản Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ hoặc có yếu tố Hoa Kỳ.
  • Từ ngày 01/01/2015, thu thập thông tin đối với các khách hàng mới là Tổ chức Hoa Kỳ và tổ chức nước ngoài có sở hữu đáng kể bới Hoa Kỳ (tổ chức có đại diện pháp nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc cổ đông chính nắm giữ trên 10% cổ phần của tổ chức đó có những thông tin về “yếu tố Hoa Kỳ”).

- Đối với Quý khách hàng cần phải:

  • Tìm hiểu, nhận thức – hiểu rõ các quy định FATCA.
  • Phối hợp với Ngân hàng Nam Á trong việc cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định của FATCA.

 

Mọi thông tin chi tiết về FATCA, xin vui lòng liên hệ:

Website IRS: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance Act-FATCA
Website Ngân hàng Nam Á:  http://www.namabank.com.vn/ 
Trung tâm dịch vụ khách hàng NH Nam Á: 08 39296699/ 19006679 hoặc các điểm giao dịch NH Nam Á gần nhất trên toàn quốc