Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi vốn chuyên dùng
Là tài khoản cung cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng tài khoản để quản lý tiền chuyên dùng vào mục đích nhất định