Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 04:24
Ngày 29/05/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành