Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:38
Ngày 22/02/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành