Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Quản lý nhân sự Hội sở - HCM 31/03/2020
02 Chuyên viên phát triển thương hiệu Hội sở - HCM 31/03/2020
03 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ Hội sở - HCM 31/03/2020
04 Chuyên viên IT Hội sở - HCM 31/03/2020
05 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - HCM 31/03/2020
06 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Ứng dụng số)

Hội sở - HCM

31/03/2020
07 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Truyền thông)

Hội sở - HCM

31/03/2020
08 Chuyên viên thẩm định khách hàng pháp nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
09 Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
10 Chuyên viên thẩm định tài sản

Hội sở - HCM

31/03/2020
11 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Hội sở - HCM

31/03/2020
12 Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)

Hội sở - HCM

31/03/2020
13 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp

Hội sở - HCM

31/03/2020
14 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
15 Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Hội sở - HCM

31/03/2020
16 Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 31/03/2020
17 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - HCM 31/03/2020
18 Chuyên viên liên kết đối tác (Mảng Bancassurance) – Phòng Khách hàng Cá nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
19 Nhân viên Ngân quỹ

Hội sở - HCM

31/03/2020
20 Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Hội sở - HCM 31/03/2020