Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
02 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
03 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
04 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
05 Nhân viên Ngân quỹ

Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

An Giang, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
07 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre.

31/03/2020
08 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
09 Phó Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
11 Kiểm soát viên

Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
12 Chuyên viên Tư vấn

Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
13 Nhân viên Bảo vệ Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ 31/03/2020
14 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/03/2020
15 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp
31/03/2020
16 Nhân viên Lái xe An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020