Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
02 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
03 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
04 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

31/03/2020
05 Kiểm soát viên

Nghệ An

31/03/2020
06 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 31/03/2020
07 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

31/03/2020
08 Trưởng phòng cá nhân, doanh nghiệp
Nghệ An 31/03/2020
09 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 31/03/2020
10 Giao dịch viên

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/03/2020
11 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội

31/03/2020
12 Nhân viên Ngân quỹ

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An

31/03/2020
13 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/03/2020
14 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/03/2020
15 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Nghệ An 31/03/2020
16 Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, (Nội Nghiệp) Nghệ An 31/03/2020
17 Chuyên viên Tư vấn

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/03/2020
18 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 31/03/2020
19 Nhân viên Bảo vệ

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/03/2020
20 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Nghệ An

31/03/2020