Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

31/03/2020
02 Nhân viên Ngân quỹ

HCM

31/03/2020
03 Giao dịch viên

HCM

31/03/2020
04 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

HCM

31/03/2020
05 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
HCM 31/03/2020
06 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh HCM 31/03/2020
07 Phó Giám đốc Chi nhánh HCM 31/03/2020
08 Chuyên viên Tư vấn

HCM

31/03/2020
09 Nhân viên Bảo vệ

HCM

31/03/2020
10 Nhân viên Lái xe HCM 31/03/2020