Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
03 Nhân viên tạp vụ Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
04 Nhân viên kế toán Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
05 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
06 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
07 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/03/2020
08 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

31/03/2020
09 Kiểm soát viên

Nghệ An

31/03/2020
10 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/03/2020
11 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/03/2020
12 Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/03/2020
13 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 31/03/2020
14 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

31/03/2020
15 Trưởng phòng cá nhân, doanh nghiệp
Nghệ An 31/03/2020
16 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 31/03/2020
17 Kiểm soát viên

Bình Thuận, Tân Châu, Gò Dầu

31/03/2020
18 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

31/03/2020
19 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bình Thuận 31/03/2020
20 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bình Thuận 31/03/2020