Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/03/2020
02 Phó Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết 31/03/2020
03 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Phan Thiết 31/03/2020
04 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Phan Thiết, Đồng Nai 31/03/2020
05 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Phan Thiết

31/03/2020
06 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

31/03/2020
07 Nhân viên Ngân quỹ

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

31/03/2020
08 Giao dịch viên
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh 31/03/2020
09 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận

31/03/2020
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh 31/03/2020
11 Kiểm soát viên

Bình Thuận, Tân Châu, Gò Dầu

31/03/2020
12 Chuyên viên Tư vấn

Phan Thiết

31/03/2020
13 Nhân viên Bảo vệ Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh 31/03/2020
14 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Vũng Tàu, Đông Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

31/03/2020
15 Nhân viên lái xe Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận 31/03/2020
16 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bình Thuận
31/03/2020
17 Nhân viên Tạp vụ Phan Thiết 31/03/2020